สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ตั้งอยู่บ้านดอนแร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลห้วยไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี
       ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
       ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลอ่างทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี
       ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลห้วยไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี และ
    ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
         

เนื้อที่
     ตำบลดอนแร่ มีพืนที่ทั้งหมด 7,845 ไร่ หรือ 22.6 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองราชบุรี ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองราชบุรีถึงตำบลดอนแร่ ประมาณ 10 กิโลเมตร
         

ลักษณะภูมิประเทศ
     ตำบลดอนแร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีภูเขาล้อมรอบ มีลำห้วยสายเล็ก ๒ สาย ได้แก่ ลำห้วยทับใต้ ลำห้วยหนองธง และมีคลองชลประทานขุดผ่านพื้นที่ตำบล บางพื้นที่เป็นเขตท้องที่หวงห้ามของทหาร มีความเป็นอยู่อย่างชนบทมองเห็นทุ่งนาอยู่ตลอดริมทาง
         

ลักษณะภูมิอากาศ
     แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังต่อไปนี้
       ฤดูร้อน
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
       ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม
       ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม
         

เขตการปกครอง และผู้ปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ มี 10 หมู่บ้าน มีผู้ปกครองตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ปกครอง ตำแหน่ง
       บ้านดอนแร่ นางยัง  เข็มนาค ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านนาหนอง นายวัชรพงษ์  จาโสด ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านหนองขาม นายสมคิด  วิริยะ ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านดอนชาด นางสาวมณฑิรา  มณีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านดอนตัน นางบุบผา  แก้วคำ ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านดอนกอก นายไป๋  พวงกฤษ กำนัน
       บ้านหนองสระ นายสมพร  อินทรเทวา ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านหนองโปร่ง นายดร  มณีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านหนองมะตูม นายวีระ  มณีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านห้วย นายสกนธ์  นามแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
         

หมู่บ้าน และประชากร
หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
       บ้านดอนแร่ 131 164 163 327
       บ้านนาหนอง 76 112 134 246
       บ้านหนองขาม 250 260 296 556
       บ้านดอนขาด 136 199 208 407
       บ้านดอนตัน 65 127 134 261
       บ้านดอนกอก 132 212 228 440
       บ้านหนองสระ 184 339 358 697
       บ้านหนองโพปร่ง 52 106 101 207
       บ้านหนองมะตูม 240 412 447 859
       บ้านห้วย 115 194 185 379

      ประชากรรวมทั้งหมด จำนวน  4,379  คน
      แยกเป็นชาย จำนวน  2,125  คน และ หญิง 2,254  คน

ที่มา - ข้อมูลการสำรวจจากสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองราชบุรี
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]