บุคลากรสำนักปลัด อบต.ดอนแร่นส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่


นส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต.ดอนแร่
นางนาราภัคร พรหมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวสุนทรี  ใจพันธ์ุ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดารา  อมดวง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายกานต์กวินท์  ทิพสร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นางสมใจ ดวงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
 


นายโชติพัฒน์ โสดยวง
ผช.นักวิเคราะห์ฯ

น.ส.มณฑิรา การะเกตุ
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายวิศรุต  ศิริวงศ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายอุดม ดาวเรือง
คนงานทั่วไป

นายวิเชียร กลัดแพ
ยาม

นายพนม เอี่ยมทราย
คนงานทั่วไป

นายจรัส ชมใจ
คนงานทั่วไป

นายมนัส บุญช่วย
คนงานทั่วไป


นายเสริม แสงจันทร์แจ้ง
จ้างเหมาบริการ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048